1. Deze actie geldt alleen voor nieuwe aankopen van in aanmerking komende producten. Een product moet in de periode van 1 mei 2016 tot en met 31 december 2016 zijn gekocht. Deze actie is alleen van toepassing op het kopen van een in aanmerking komend product. De koper dient in het bezit te zijn van een aankoopbewijs in de vorm van een geüploade aankoopfactuur.
 2. De actie is alleen toegankelijk voor inwoners van België. Dit aanbod is niet toegankelijk voor werknemers van ASUS, deelnemende detailhandelaren of hun dochterondernemingen, afdelingen, gelieerde ondernemingen en iedereen die verbonden is met de actie.
 3. Ga naar de pagina met in aanmerking komende producten op offers.asuspromotions.com/reliability (de ‘website’) voor een volledig overzicht van alle producten die voor deze actie in aanmerking komen. ASUS behoudt zich het recht voor de producten die in aanmerking komen in de loop van de actieperiode te wijzigen. Controleer de datum van uw factuur online of bekijk alle aanbiedingen op de website.
 4. Tenzij anders vermeld, de actie geldt enkel voor aankopen bij erkende wederverkopers van ASUS in België.
 5. Als het apparaat in de 12 maanden na een goedgekeurde reparatie van het apparaat onder garantie defect raakt, kunt u op grond van deze actie en met in achtneming van de algemene voorwaarden de betaalde aankoopprijs volledig terugvragen. De hoogte van het bedrag is evenwel beperkt tot de aanbevolen verkoopprijs.
 6. Om voor deze aanbieding in aanmerking te komen, moet u het apparaat binnen 15 dagen na aankoop registreren. Ga naar de website, klik op de koppeling ‘Registreren’ en geef de gevraagde informatie op. De eerste dag van aankoop die op uw factuur of ontvangstbewijs is vermeld, geldt als 1 dag. Uw claim wordt beoordeeld. Als deze wordt goedgekeurd, ontvangt u een welkomstbericht per mail om uw registratie te bevestigen.
 7. Als u van mening bent dat uw in aanmerking komende product binnen 12 maanden na de aankoopdatum een fout vertoont en niet als DOA (zie term 8) wordt beschouwd, dient u de reparatieprocedure te volgen zoals omschreven in de garantie. Dat houdt in:

  • De fout melden en een reparatieafspraak maken bij de online helpdesk van ASUS.
  • Binnen 30 dagen na reparatie van het apparaat een claim indienen door het unieke registratienummer op te geven en de verplichte velden in te vullen, waaronder het registratienummer van de technische fout dat u ontvangt wanneer het product wordt gerepareerd.
  • Het oorspronkelijke reparatiebewijs en het ASUS Service Repair Report van ASUS of een erkende ASUS-dienstverlener, waarop de aard van de technische fout duidelijk is vermeld, uploaden.
 8. In aanmerking komende producten die DOA (Dead On Arrival) zijn, zijn producten die binnen de eerste 31 dagen na aankoop defect raken en niet onder de voorwaarden van deze actie vallen. Neem contact op met de winkelier/verkoper. Een endemische fout in de hardware is uitdrukkelijk uitgesloten van deze actie.
 9. Consumenten die bij de aankoop van een in aanmerking komend product een korting hebben gekregen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot kwantumkortingen van ASUS, komen niet in aanmerking voor deze actie.
 10. Per huishouden is maximaal één (1) registratie en claim toegestaan, en per bedrijf 10. Een in aanmerking komend product kan slechts één keer worden geregistreerd.
 11. Het aanbod kan niet worden overgedragen op een andere persoon of een ander bedrijf. Uitsluitend claims van de oorspronkelijke koper worden geaccepteerd. Voorts mogen claims uitsluitend door de eindgebruiker worden ingediend. U dient de rechtmatige eigenaar te zijn van het in aanmerking komende product dat is geretourneerd.
 12. Uw claim tot teruggave van het aankoopbedrag in het kader van het ASUS Reliability-programma is alleen geldig wanneer u het in aanmerking komende apparaat heeft laten repareren door ASUS, of door een door ASUS geautoriseerde dienstenverstrekker, binnen het land waar u uw woonplaats heeft.
 13. De actie geldt enkel voor daadwerkelijke fouten in de hardware van uw apparaat die binnen garantie vallen. Worden uitdrukkelijk uitgesloten van de promotie: storingen of schade veroorzaakt door de eindgebruiker, zij het per ongeluk, door verkeerd gebruik, wijziging, misbruik, binnendringen van vloeistoffen; en enige andere storingen of schade waarbij de organisator van oordeel is dat het geen echte hardwarefout betreft.
 14. Deze actie is niet van toepassing op (en claims worden niet geaccepteerd voor) fouten of schade veroorzaakt door externe invloeden, zoals (maar niet beperkt tot) schade veroorzaakt tijdens het transport. Als u een in aanmerking komend product ontvangt dat dergelijke fouten of schade vertoont, dient u dit onmiddellijk aan de wederverkoper te retourneren. Het vervangende in aanmerking komende product dat u ontvangt, kan vervolgens voor deze actie worden geregistreerd.
 15. Indien een claim wordt geweigerd omdat niet aan de voorwaarden van het aanbod is voldaan, is de beslissing van de organisator definitief.
 16. De organisator behoudt zich het recht voor het gebruik van de website, met inbegrip van de IP-adressen van gebruikers, nauwkeurig te controleren om verkeerd gebruik vast te stellen, en toepassingen af te wijzen indien de organisator naar eigen goeddunken van mening is dat een dergelijke toepassing inbreuk maakt op de voorwaarden van de actie.
 17. De organisator behoudt zich het recht voor onvolledige, gewijzigde of onleesbare claims af te wijzen. De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor ingediende claims die verloren of beschadigd raken, vertraging oplopen, naar het verkeerde adres worden gestuurd of onvoldoende zijn gefrankeerd. Een bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van levering.
 18. Op voorwaarde dat bij indiening van de online claim aan de algemene voorwaarden van deze actie is voldaan, wordt de betaling binnen 30 werkdagen na goedkeuring van uw claim verwerkt. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die door de bank van de ontvanger in rekening worden gebracht.
 19. Noch de deelnemende detailhandelaar noch de organisator is verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige technische fouten of schade, of fouten of schade aan de hardware, software, server of website, of enig andere fouten of schade van welke aard dan ook die de deelnemer beletten deel te nemen aan de actie of hem op een andere wijze daarin hinderen. Een bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst.
 20. De organisator behoudt zich het recht voor alle aanvragen te controleren om te garanderen dat aan de algemene voorwaarden van de actie is voldaan en aanvullende informatie te vragen met betrekking tot alle claims en bijbehorende documenten.
 21. De organisator behoudt zich het recht voor de actie te allen tijde zonder kennisgeving te beëindigen.
 22. U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor de informatie en/of documentatie die in het kader van een restitutieverzoek (de ‘documentatie’) door u naar of op deze website wordt geüpload, verzonden, ingevoerd of verstrekt. Wanneer u de documentatie naar of op deze website uploadt, verzendt, invoert of verstrekt, verleent u ASUS, haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen een wereldwijd, niet-exclusief, onherroepelijk, royaltyvrij, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht om de documentatie geheel of gedeeltelijk in welke media-indeling en op welke wijze dan ook te verdelen of te verspreiden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het reproduceren, overdragen, bewerken, verspreiden of anderszins gebruiken van de documentatie. Voorts wordt de documentatie niet teruggegeven. Indien u niet bevoegd bent bovengenoemde rechten te verlenen, moet u geen documentatie naar of op deze website uploaden, verzenden, invoeren of verstrekken. Het overleggen van valse, onjuiste, misleidende of onwetmatige documentatie kan leiden tot uitsluiting van deze actie en toekomstige acties van ASUS en vervolging van de indiener van de claim.
 23. De beslissingen van de organisator met betrekking tot alle aspecten van de actie zijn definitief en bindend.
 24. Contactgegevens/e-mail- en postadres voor de actie:

  • Het e-mailadres voor correspondentie is support.be@asuspromotions.com
  • Het postadres voor correspondentie is Opia Ltd, ASUS Reliability Guarantee, 03-03 Baltimore House, Abbots Hill, Baltic Business Quarter, Gateshead, NE8 3DF, Verenigd Koninkrijk.

Verwerken van persoonlijke gegevens Privacy Beleid

Alle persoonlijke gegevens worden hoofdzakelijk elektronisch verwerkt door Opia Limited, met hoofdkantoor op 15 London Street, Chertsey, Surrey, KT16 8AP (Data Controller and Processor) voor verrichtingen in verband met deelname aan de promotie en - met gegeven toestemming - voor promotie-doeleinden.

Wanneer de gevraagde gegevens niet werden verstrekt leidt dit tot uitsluiting van deelname aan de promotie.

Organisatoren van de promotie, medewerkers van de klantendienst, en medewerkers van informatiesystemen en beveiliging zijn bevoegd voor het verwerken van gegevens.

Deelnemers wordt het recht gegeven de gegevens te consulteren, bij te werken, te verwijderen of te protesteren tegen het gebruik omwille van legitieme redenen, door de eigenaar van het bovenstaande adres aan te schrijven. Evenzo is het mogelijk een verzoek in te stellen tot het verkrijgen van een lijst van het verantwoordelijke personeel voor dataverwerking.