Regulamin Promocyjnego zwrotu gotówki („Promocja”) ASUStek UK Ltd. („ASUS”):

Zgodnie z niniejszym Regulaminem, uczestnik będzie uprawniony do odbioru nagrody pieniężnej z tytułu zakupu Produktu objętego promocją, określonego w sekcji dotyczącej Produktów objętych promocją na niniejszej stronie internetowej.

 1. Promocja dotyczy nowo zakupionych Produktów objętych promocją dokonanych w okresach promocyjnych, których listę można znaleźć na niniejszej stronie internetowej w zakładce Produkty objęte promocją. Firma ASUS zastrzega sobie prawo dodania nowych Produktów objętych promocją w okresie trwania Promocji. W okresie trwania Promocji jedna osoba może złożyć maksymalnie dwa (2) wnioski po zakupie Produktów objętych promocją.
 2. Promocja obowiązuje w Wielkiej Brytanii, Francji, Beneluksie, Finlandii, Szwajcarii, Czechach, Hiszpanii, Włoszech, Słowacji, Izraelu, Grecji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Rumunii, Bułgarii, Norwegii, Szwecji, Danii oraz w Polsce. Zakup Produktów objętych promocją oraz złożenie odpowiednich wniosków musi mieć miejsce w kraju zamieszkania uczestnika.
 3. Promocją objęte są zakupy dokonane w autoryzowanych punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną produktów ASUS. między 18 marca 2016 a 17 kwietnia 2016 r.
 4. Niniejsza oferta nie dotyczy pracowników firmy ASUS ani innych producentów, których produkty są objęte Promocją, ich spółek dominujących, przedstawicieli, hurtowników, dystrybutorów, pracowników handlu detalicznego, detalistów, uczestniczących sklepów branżowych i innych osób związanych z realizacją Promocji lub jej zarządzaniem. Wnioski mogą być zgłaszane wyłącznie przez klienta końcowego. Dystrybutorzy nie mogą składać wniosków w imieniu swoich klientów.
 5. Aby złożyć wniosek:

  • Należy wypełnić i złożyć formularz wniosku (dostępny na stronie Promocji pod adresem www.ASUSPromotions.com/asuscashback) w terminie nie wcześniejszym niż trzydzieści (30) oraz nie późniejszym niż sześćdziesiąt (60) dni od daty zakupu Produktu lub Produktów objętych promocją. W celu uniknięcia wątpliwości, data zakupu wskazana na dowodzie zakupu liczy się jako dzień pierwszy.
  • Przesłać elektronicznie dowód zakupu (w formie faktury lub paragonu) z danymi zakupionego Produktu objętego promocją, datą zakupu, ceną oraz nazwą dystrybutora.
 6. Po otrzymaniu wniosku, prześlemy mailowo potwierdzenie jego otrzymania. Wnioski będą badane pod kątem ich ważności oraz czy dokonana transakcja dotyczy faktycznych zakupów Produktów objętych promocją. Decyzja dotycząca wniosku zostanie przesłana do uczestnika wiadomością e-mail w ciągu trzech (3) dni roboczych.
 7. W przypadku złożenia niekompletnego formularza lub załączenia nieważnego dowodu zakupu, osoba składająca wniosek otrzyma wiadomość e-mail, która umożliwi uzupełnienie wymaganych elementów w terminie siedmiu (7) dni od daty wysłania wiadomości e-mail. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu siedmiu (7) dni, wniosek o zwrot pieniędzy zostanie uznany za nieważny i odrzucony. Firma ASUS zastrzega sobie prawo do odrzucania niepełnych, modyfikowanych, nieczytelnych lub sfałszowanych wniosków.
 8. Jeśli warunki niniejszej Promocji zostaną spełnione, zwrot gotówki zostanie wypłacony przelewem. Zazwyczaj płatności są realizowane w terminie 30 dni. Rabat uwzględnia wszelkie podatki oraz opłatę za przelew bankowy. Jeżeli rabat stanowi zysk podlegający opodatkowaniu, wszelkie zobowiązania z tytułu podatku dotyczą uczestnika Promocji.
 9. Zwrot gotówki dla mieszkańców Francji, Beneluksu, Finlandii, Hiszpanii, Włoch, Słowacji oraz Grecji będzie dokonywany w euro. Zwrot gotówki dla mieszkańców Wielkiej Brytanii będzie dokonywany w funtach szterlingach. Zwrot gotówki dla mieszkańców Szwajcarii będzie dokonywany we frankach szwajcarskich. Zwrot gotówki dla mieszkańców Czech będzie dokonywany w koronach czeskich. Zwrot gotówki dla mieszkańców Izraela będzie dokonywany w nowych izraelskich szeklach. Zwrot gotówki dla mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich będzie dokonywany w dirhamach arabskich. Zwrot gotówki dla mieszkańców Turcji będzie dokonywany w lirach tureckich. Zwrot gotówki dla mieszkańców Arabii Saudyjskiej będzie dokonywany w rialach saudyjskich. Zwrot gotówki dla mieszkańców Egiptu będzie dokonywany w funtach egipskich. Zwrot gotówki dla mieszkańców Bułgarii będzie dokonywany w lewach bułgarskich. Zwrot gotówki dla mieszkańców Rumunii będzie dokonywany w lejach rumuńskich. Zwrot gotówki dla mieszkańców Norwegii będzie dokonywany w koronach norweskich. Zwrot gotówki dla mieszkańców Szwecji będzie dokonywany w koronach szwedzkich. Zwrot gotówki dla mieszkańców Danii będzie dokonywany w koronach duńskich. Zwrot gotówki dla mieszkańców Polski będzie dokonywany w polskich złotych.
 10. Wnioski o zwrot gotówki nie mogą być składane z tytułu zakupów, które zostały anulowane lub jeżeli zakupiony towar został zwrócony.
 11. ASUS zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich wniosków w celu weryfikacji spełnienia warunków Promocji oraz do żądania dodatkowych informacji dotyczących wszelkich wniosków oraz związanych z nimi dokumentów.
 12. Przesłanie informacji dotyczących wniosku lub dokumentacji („Dokumentacja”) na tej stronie jest równoznaczne z udzieleniem firmie ASUS, jej spółkom stowarzyszonym i podległym nieograniczonego terytorialnie, niewyłącznego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, zbywalnego, podlegającego dalszemu licencjonowaniu prawa do promowania i dystrybucji części lub całości dokumentacji w dowolnym formacie i w dowolny sposób, w tym m.in. prawa do powielania, przekazywania, adaptacji, dystrybucji lub innego użycia Dokumentacji, przy czym cała Dokumentacja nie zostanie zwrócona. W przypadku braku upoważnienia do udzielenia takiego prawa nie należy załączać, przekazywać, wprowadzać ani udostępniać Dokumentacji na tej stronie internetowej. Dostarczenie nieprawdziwej, nieprawidłowej, mylącej lub sfałszowanej dokumentacji może spowodować dyskwalifikację z udziału w niniejszej Promocji oraz w przyszłych Promocjach firmy ASUS. Asus zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w przypadku podejrzenia o probę oszustwa.
 13. Decyzje firmy ASUS dotyczące wszelkich aspektów Promocji są wiążące i ostateczne.
 14. Firma ASUS zastrzega sobie prawo do natychmiastowej zmiany lub odwołania warunków niniejszej Promocji za powiadomieniem, w przypadku gdy: (a) okoliczności pozostające poza uzasadnioną kontrolą firmy ASUS, w tym problemy techniczne, uniemożliwią oczekiwaną realizację Promocji; (b) uczestnicy będą przedstawiać sfałszowane informacje; (c) nastąpi zmiana prawa uniemożliwiająca oczekiwaną realizację Promocji; lub (d) zaistnieją jakiekolwiek inne powody w dowolnym czasie. Firma ASUS będzie informować o aktualizacjach warunków Regulaminu na stronie Promocji pod adresem www.ASUSPromotions.com/asuscashback
 15. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszyscy urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele i agenci firmy ASUS nie będą mieć żadnych zobowiązań i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu urazów, strat, kosztów lub szkód wynikających w całości lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, z jego uczestnictwa w niniejszej Promocji.
 16. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec uczestnika za naruszenie niniejszych warunków z jakiegokolwiek powodu lub okoliczności pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi, w związku ze strajkami, strajkami typu lokaut lub innymi sporami zbiorowymi, awariami systemów lub dostępu do sieci; powodziami, pożarami, wybuchami oraz innymi wypadkami. Firma ASUS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki techniczne lub awarie sprzętu, oprogramowania, serwera, stron internetowych ani inne awarie lub dowolnego rodzaju szkody, które uniemożliwiły uczestnikowi lub w inny sposób utrudniły mu udział w Promocji.
 17. Niniejsza Promocja oraz wszelkie roszczenia z nią związane (w tym spory i roszczenia pozaumowne): (a) będą regulowane przez prawo angielskie, jednakże w stosownych przypadkach obowiązywać będą przepisy obowiązujące w kraju uczestnika Promocji; oraz (b) podlegać będą niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.
 18. Adres do korespondencji: ASUS Motherboard Cashback, PO Box 487, Gateshead, NE8 9BQ. W przypadku pytań dotyczących statusu Państwa wniosku, prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: promo@ASUSPromotions.com lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 008001211508 od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–17:00 (GMT).
 19. Promotorem jest spółka ASUStek UK Ltd, Hemel One, Boundary Way, Hemel Hempstead, HP2 7YU, Wielka Brytania. Prosimy nie wysyłać listów pod ten adres – zostaną pozostawione bez odpowiedzi.